Memphis Blues Train, Jona SG

3. September 2021 (20:00)

Schüür - Bar und Gartenbeiz

Memphis Train Blues Gang
Memphis Train Blues Gang

Bereits zum dritten Mal hält der Memphis Blues Train in der originellen Schüür von Jona.

Matze Winghardt git, voc
Pat git, voc
Breiti keys
Eisse Hommes bass
Dave Mayer drums

Schüür Jona

Zurück